Sykkel VM

Som noen muligens har fått med seg skal det arrangeres sykkel-VM i Bergen til høsten.
Det er lagt ut informasjon om dette på Nattlands skole sine nettsider; https://www.bergen.kommune.no/…/nattlan…/8948/article-146402

Blant annet blir veien opp Nattlandsfjellet stengt de aktuelle dagene.

Veilaget i Furudalen åpner for gjennomkjørsel i Nordre Furudalen de 2 arbeidsdagene mandag 18.og tirsdag 19.september i tidrommet 08 30- 19 00

!!! Siden dette er en smal vei, tett bebyggelse og mye barn i området bes det om at bilkjøring de aktuelle dagene holdes til et minimum og at det vises hensyn !!!

Tomten ved basketbanen – historikk

Reguleringsendring. Gnr. 11, bnr. 366. Begrenset høring.

Det ble den 23. januar 2014 kunngjort på Bergen kommunes hjemmesider at det blir en begrenset høring på de nye planene for reguleringsendring av tomteområdet som omfatter basketballbanen og tilstøtende friområde. Merknadsfrist er satt til 23.02.2014.

Planforslaget som var utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 11.09.11 – 25.10.11 viste utbygging til boligformål med 9 rekkehus fordelt på 4 delområder og 18 boenheter i lavblokk (3 etg.) med tilhørende grøntarealer. Det foreligger nå et endret planforslag som omfatter færre boenheter, men som likefullt legger beslag på område som i dag benyttes av barn og unge til rekreasjonsformål, lek og ballspill. Konkret vil basketballbanen gå tapt ved en eventuell utbygging, og utbygger argumenterer gjennom sin advokat i mot å stå ansvarlig for å fremskaffe erstaningsareal for denne.

Nattlandsfjellet vel ser på tap av ballbane som svært uheldig, spesielt siden basketball er en aktivitet med lange tradisjoner i nærmiljøet, og som fortsatt holdes i hevd gjennom Nattland basket. Velforeningen anser friarealet inkl. ballbane som en svært viktig kvalitet for det utvidede nærområdet, inkl. Sædalen, et synspunkt som finner støtte i nærmiljøanalysen utført av Bergen kommune som poengterer behovet for aktivitetsarenaer for barn og unge i oppvekstområdet Nattlandsfjellet / Sædalen.

Nattlandsfjellet vel v/ Styreleder kom den 09.09.2011 med følgende uttalelse i sakens anledning, og står fortsatt ved dette synspunktet:

“Som styreleder i Nattlandsfjellet Velforening og medlem i Nærmiljøgruppen for Nattland- og
Sædalenområdet ønsker hun å gjøre byggesaksavdelingen oppmerksom på at den omtalte tomten er merket av i en pågående Arealanalyse satt i gang av Ingunn Renolen i Etat for plan og geodata. Denne tomten er Nattlandsfjellets eneste alternativ for å kunne videreutvikle et nærmiljøtilbud i området. Utbygger kommer direkte i konflikt med hensikten bak denne arealanalysen og dermed hensikten til Bergen kommune selv, nemlig å prioritere at nærmiljøanlegg som basketballbanen deres skal oppgraderes, og ikke utraderes. De grenser til et meget presset utbyggingsområde i Sædalen og Nedre Nattland, så behovet for å kunne tilby barn og ungdom i området noe positivt å foreta seg, er bare voksende. De ønsker å motvirke drabantbyproblemene, men her blir det satt kjepper i hjulene for de ildsjelene som står på for ungene deres, av kommunen selv.”

Planbeskrivelse

Årsmøte

Referat årsmøtet Nattlandsfjellet VEL

 

 1. Godkjenning av innkalling
  1. Innkallingen er godkjent
 2. Godkjenning av saksliste.
  1. Sakslisten er godkjent
 3. Årsberetning.
  1. Styreleder gikk igjennom årsberetning, ingen innvendinger på årsberetning
 4. Regnskap 2016, Erling.
  1. Erling redegjør for regnskap. 107 husstander betalte kontingent 2016.
  2. 30 000 øremerket vedlikehold fotballbane
  3. 26 161 i resultat for 2016
  4. Ingen innvendinger på regnskapet
  5. Erling lager budsjett for 2017
 5. Planer for kommende år:
  • Fastsettelse av kontingent for 2018.
   • Styret ser på muligheten for betaling med VIPPS
   • Kontingent holdes på samme nivå for 2018

 

 • Sette ut nye benker i samarbeid med Grønn Etat på vei opp til Nubben.
  • Styret forhører seg med Vel-foreninger i Sædalen angående spleiselag på benker.
  • Holger skal sjekke med Helgeseter angående spleising på benker
  • Årsmøtet godkjente at styret kan bruke midler til innkjøp av benker
  • Bjørneseths fond – eksisterer dette fortsatt, kan det brukes til å betale benker. Styret sjekker opp

 

 • Fotballbanen må rustes opp.
  • Målnett
  • Opprustning av gjerde rundt bane? Holger henter inn pris – mulig utskiftning kan utsettes til 2018
  • Påfyll granulat

 

 • Benkeforslag på fleire skilt der hundeeier gjøres oppmerksom på “plukk opp etter hunden din – vi vet hvem du er!” – kanskje med tilhørende poser. Styret henter inn pris på skilt – montering på dugnad.

 

 • Valg av styre.
  1. Styret fortsetter uforandret fra forrige år. Valgt ved akklamasjon
 1. Valg av nytt banestyre.
  1. Styret uforandret
 2. Grendehuset – fortsette leieavtale? Se referat fra husstyremøte.
  1. Leieavtale utgår 31.12.2017
  2. Lite bruk av grendahuset – ingen betalte leier i 2016 – men ein del gratisbruk av foreninger og lag på Nattlandsfjellet.
  3. Styret ønsker å beholde huset, i mangel av andre alternativ
  4. Styret kontakter Bergen Kommune for å forhandle ny kontrakt
   • Kontrakten skal være kortere enn 10år – med opsjoner
   • Pris må og reforhandles, basert på muligheter for bruk
  5. Kan Bergendal gård være mulig alternativ?
  6. Hva gjør Sædalen/Nattlandsmarken/Nedre Nattland
 3. Nytt om tomten på gnr. 11 bnr. 366 og 709. Planforslag foreslått avvist. Evt se ppt fra møte med kommunen. Fremtidsønsker/visjoner hvis omreguleringen avvises? Kan vi kjøpe tomten?
  1. Styreleder redegjør og gjennomgår svar fra Bergen Kommune
  2. Komitemøte i Komité for miljø og byutvikling – 4. april om saken
 4. Dugnad til våren – prioriterte områder, ansvarlig person?
  1. Siren Jæger er dugnadsansvarlig
  2. Dato – 26. april
  3. Prioriterte områder
   • Ved terrasseblokken – i starten av bakken
   • Stien ned ved KIWI
   • Bålplass – dugnad 10. juni

 

Leie av grendahuset (barnehagen på Østre Nattlandsfjellet)

Nattlandsfjellet vel disponerer Østre Nattlandsfjellet barnehage til grendahus i helger og om ettermiddag/kveld i kvardagar. Medlemmer i Nattlandsfjellet vel kan leige lokalet til aktiviteter som gebursdagsfeiring, møteverksemd, kurs ol. For å avtale tid for utleige, kan du kontakte styreleiar Christine Ødegaard: christinehodegaard@gmail.com // 90091979

avtaler for leie: Leie av grendahuset (barnehagen på Østre Nattlandsfjellet)