Tomten ved basketbanen – historikk

Reguleringsendring. Gnr. 11, bnr. 366. Begrenset høring.

Det ble den 23. januar 2014 kunngjort på Bergen kommunes hjemmesider at det blir en begrenset høring på de nye planene for reguleringsendring av tomteområdet som omfatter basketballbanen og tilstøtende friområde. Merknadsfrist er satt til 23.02.2014.

Planforslaget som var utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 11.09.11 – 25.10.11 viste utbygging til boligformål med 9 rekkehus fordelt på 4 delområder og 18 boenheter i lavblokk (3 etg.) med tilhørende grøntarealer. Det foreligger nå et endret planforslag som omfatter færre boenheter, men som likefullt legger beslag på område som i dag benyttes av barn og unge til rekreasjonsformål, lek og ballspill. Konkret vil basketballbanen gå tapt ved en eventuell utbygging, og utbygger argumenterer gjennom sin advokat i mot å stå ansvarlig for å fremskaffe erstaningsareal for denne.

Nattlandsfjellet vel ser på tap av ballbane som svært uheldig, spesielt siden basketball er en aktivitet med lange tradisjoner i nærmiljøet, og som fortsatt holdes i hevd gjennom Nattland basket. Velforeningen anser friarealet inkl. ballbane som en svært viktig kvalitet for det utvidede nærområdet, inkl. Sædalen, et synspunkt som finner støtte i nærmiljøanalysen utført av Bergen kommune som poengterer behovet for aktivitetsarenaer for barn og unge i oppvekstområdet Nattlandsfjellet / Sædalen.

Nattlandsfjellet vel v/ Styreleder kom den 09.09.2011 med følgende uttalelse i sakens anledning, og står fortsatt ved dette synspunktet:

“Som styreleder i Nattlandsfjellet Velforening og medlem i Nærmiljøgruppen for Nattland- og
Sædalenområdet ønsker hun å gjøre byggesaksavdelingen oppmerksom på at den omtalte tomten er merket av i en pågående Arealanalyse satt i gang av Ingunn Renolen i Etat for plan og geodata. Denne tomten er Nattlandsfjellets eneste alternativ for å kunne videreutvikle et nærmiljøtilbud i området. Utbygger kommer direkte i konflikt med hensikten bak denne arealanalysen og dermed hensikten til Bergen kommune selv, nemlig å prioritere at nærmiljøanlegg som basketballbanen deres skal oppgraderes, og ikke utraderes. De grenser til et meget presset utbyggingsområde i Sædalen og Nedre Nattland, så behovet for å kunne tilby barn og ungdom i området noe positivt å foreta seg, er bare voksende. De ønsker å motvirke drabantbyproblemene, men her blir det satt kjepper i hjulene for de ildsjelene som står på for ungene deres, av kommunen selv.”

Planbeskrivelse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s