Årsmøte

Referat årsmøtet Nattlandsfjellet VEL

 

 1. Godkjenning av innkalling
  1. Innkallingen er godkjent
 2. Godkjenning av saksliste.
  1. Sakslisten er godkjent
 3. Årsberetning.
  1. Styreleder gikk igjennom årsberetning, ingen innvendinger på årsberetning
 4. Regnskap 2016, Erling.
  1. Erling redegjør for regnskap. 107 husstander betalte kontingent 2016.
  2. 30 000 øremerket vedlikehold fotballbane
  3. 26 161 i resultat for 2016
  4. Ingen innvendinger på regnskapet
  5. Erling lager budsjett for 2017
 5. Planer for kommende år:
  • Fastsettelse av kontingent for 2018.
   • Styret ser på muligheten for betaling med VIPPS
   • Kontingent holdes på samme nivå for 2018

 

 • Sette ut nye benker i samarbeid med Grønn Etat på vei opp til Nubben.
  • Styret forhører seg med Vel-foreninger i Sædalen angående spleiselag på benker.
  • Holger skal sjekke med Helgeseter angående spleising på benker
  • Årsmøtet godkjente at styret kan bruke midler til innkjøp av benker
  • Bjørneseths fond – eksisterer dette fortsatt, kan det brukes til å betale benker. Styret sjekker opp

 

 • Fotballbanen må rustes opp.
  • Målnett
  • Opprustning av gjerde rundt bane? Holger henter inn pris – mulig utskiftning kan utsettes til 2018
  • Påfyll granulat

 

 • Benkeforslag på fleire skilt der hundeeier gjøres oppmerksom på “plukk opp etter hunden din – vi vet hvem du er!” – kanskje med tilhørende poser. Styret henter inn pris på skilt – montering på dugnad.

 

 • Valg av styre.
  1. Styret fortsetter uforandret fra forrige år. Valgt ved akklamasjon
 1. Valg av nytt banestyre.
  1. Styret uforandret
 2. Grendehuset – fortsette leieavtale? Se referat fra husstyremøte.
  1. Leieavtale utgår 31.12.2017
  2. Lite bruk av grendahuset – ingen betalte leier i 2016 – men ein del gratisbruk av foreninger og lag på Nattlandsfjellet.
  3. Styret ønsker å beholde huset, i mangel av andre alternativ
  4. Styret kontakter Bergen Kommune for å forhandle ny kontrakt
   • Kontrakten skal være kortere enn 10år – med opsjoner
   • Pris må og reforhandles, basert på muligheter for bruk
  5. Kan Bergendal gård være mulig alternativ?
  6. Hva gjør Sædalen/Nattlandsmarken/Nedre Nattland
 3. Nytt om tomten på gnr. 11 bnr. 366 og 709. Planforslag foreslått avvist. Evt se ppt fra møte med kommunen. Fremtidsønsker/visjoner hvis omreguleringen avvises? Kan vi kjøpe tomten?
  1. Styreleder redegjør og gjennomgår svar fra Bergen Kommune
  2. Komitemøte i Komité for miljø og byutvikling – 4. april om saken
 4. Dugnad til våren – prioriterte områder, ansvarlig person?
  1. Siren Jæger er dugnadsansvarlig
  2. Dato – 26. april
  3. Prioriterte områder
   • Ved terrasseblokken – i starten av bakken
   • Stien ned ved KIWI
   • Bålplass – dugnad 10. juni

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s